Šta je energija?

Kada se rodimo, univerzum ili sam Tvorac nam daruju neprocenjivi poklon – život. život podrazumeva frekvenciju na kojoj mi vibriramo kao energetsko biće, i to se naziva životna energija. To nije nešto što je opipljivo i vidljivo ali intuitivno možemo osetiti kada se promeni ili poremeti. Poput frekvencije i signala na televizoru, kada je poremećena mi više nemamo čistu sliku, a slično je i sa životnom energijom. Kada se signal poremeti, i slika se krivi , tako i u životu, neko je premetio Vaš energetski balans koji se odražava na životnu energiju i snagu.

Ispoljavanje životne energije možemo posmatrati na 3 različita nivoa:

1. kao vid misli, najsuptilniji vid ispoljavanja energije – mentalni nivo

2. kroz osećanja, što je već grublji vid ispoljavanja energije – emotivni nivo

3. kroz fizički svet, u vidu fizičkog tela i interakcije kao najgrubljeg ispoljavanja – fizički nivo.

Kada se nekome narušava energetski balans, prvo dolazi na problema na osnovnom nivou, loše misli kreću da nam ispunjavaju glavu, osećamo se malaksalo i bezvoljno a mentalno počnu da se javljaju neke blokade. Ukoliko ne primetimo ove prve simptome, energetska neravnoteža može postati opasna i preći na sledeći nivo. Sledeći nivo je nići i on se ispoljava na emocionalnom planu kroz strahove i negativna osećanja. Potom na tom nivou slede suicidne misli. Vrhunac energetskog disbalansa kreće kada počnu da se pojavljuju simptomi na fizičkom planu u vidu bolesti, a kada dotle dođe, potrebno je mnogo napora da bi se vratio balans.

Kada je u svojoj prirodnoj ravnoteži i balansu, energetski smo stabilni na fizičkom, emotivnom i mentalnom stanju i tada smo u potpunosti zdravi. Ukoliko je naša frekvencija narušena, dolazi do svih mogućih krahova. Uzrok negativnim energetskim dejstvima može biti crna magija, urok ili kletva, ali moguće je da i sami svojim razmišljanjima i delovanjem sami sebe sputavate i trujete lošom energijom i disbalansom.

Pri današnjem načinu života, pored uticaja magije, u010dovek ne pou0161tuje toliko prirodne zakone što ga udaljava od kosmiu010dkog balansa. Nisu samo problemi ti koji se javljaju, dolazi do mnogih bolesti koje se ispoljavaju fizički. Tako naša životna energija postaje dostupna lošim uticajima da remete njen balans. Poput kule od karata, ako izvuu010dete neku od dole koja je temelj ostalima, sve ostale u0107e se zasigurno razrušiti. Kao i za mnoge prethodne probleme, trebalo bi da proverite da nista žrtva lošeg energetskog disbalansa jer je moguće da se neko namerio na Vašu životnu energiju pa Vam zbog toga u životu neke stvari ne idu i nemate sreće.

čekanje zna da bude najveća greška kod ovakvih stvari, nemojte mnogo da se premišljate zato što može postati kasno, kontaktirajte neke od naših vidovnjaka i pronađite pomoć!

TEKSTOVI

u0160TA JE ENERGIJA

Kada se rodimo, univerzum ili sam Tvorac nam daruju neprocenjivi poklon – u017eivot. u017divot podrazumeva frekvenciju na kojoj mi vibriramo kao energetsko biu0107e, i to se naziva u017eivotna energija. To nije neu0161to u0161to je opipljivo i vidljivo ali intuitivno mou017eemo osetiti kada se promeni ili poremeti. Poput frekvencije i signala na televizoru, kada je poremeu0107ena mi viu0161e nemamo u010distu sliku, a sliu010dno je i sa u017eivotnom energijom. Kada se signal poremeti, i slika se krivi , tako i u u017eivotu, neko je premetio Vau0161 energetski balans koji se odrau017eava na u017eivotnu energiju i snagu.

Ispoljavanje u017eivotne energije mou017eemo posmatrati na 3 razliu010dita nivoa:

1. kao vid misli, najsuptilniji vid ispoljavanja energije – mentalni nivo

2. kroz oseu0107anja, u0161to je veu0107 grublji vid ispoljavanja energije – emotivni nivo

3. kroz fiziu010dki svet, u vidu fiziu010dkog tela i interakcije kao najgrubljeg ispoljavanja – fiziu010dki nivo.

Kada se nekome naruu0161ava energetski balans, prvo dolazi na problema na osnovnom nivou, lou0161e misli kreu0107u da nam ispunjavaju glavu, oseu0107amo se malaksalo i bezvoljno a mentalno pou010dnu da se javljaju neke blokade. Ukoliko ne primetimo ove prve simptome, energetska neravnoteu017ea mou017ee postati opasna i preu0107i na sledeu0107i nivo. Sledeu0107i nivo je niu017ei i on se ispoljava na emocionalnom planu kroz strahove i negativna oseu0107anja. Potom na tom nivou slede suicidne misli. Vrhunac energetskog disbalansa kreu0107e kada pou010dnu da se pojavljuju simptomi na fiziu010dkom planu u vidu bolesti, a kada dotle dou0111e, potrebno je mnogo napora da bi se vratio balans.

Kada je u svojoj prirodnoj ravnoteu017ei i balansu, energetski smo stabilni na fiziu010dkom, emotivnom i mentalnom stanju i tada smo u potpunosti zdravi. Ukoliko je nau0161a frekvencija naruu0161ena, dolazi do svih moguu0107ih krahova. Uzrok negativnim energetskim dejstvima mou017ee biti crna magija, urok ili kletva, ali moguu0107e je da i sami svojim razmiu0161ljanjima i delovanjem sami sebe sputavate i trujete lou0161om energijom i disbalansom.

Pri danau0161njem nau010dinu u017eivota, pored uticaja magije, u010dovek ne pou0161tuje toliko prirodne zakone u0161to ga udaljava od kosmiu010dkog balansa. Nisu samo problemi ti koji se javljaju, dolazi do mnogih bolesti koje se ispoljavaju fiziu010dki. Tako nau0161a u017eivotna energija postaje dostupna lou0161im uticajima da remete njen balans. Poput kule od karata, ako izvuu010dete neku od dole koja je temelj ostalima, sve ostale u0107e se zasigurno razruu0161iti. Kao i za mnoge prethodne probleme, trebalo bi da proverite da nista u017ertva lou0161eg energetskog disbalansa jer je moguu0107e da se neko namerio na Vau0161u u017eivotnu energiju pa Vam zbog toga u u017eivotu neke stvari ne idu i nemate sreu0107e.

u010cekanje zna da bude najveu0107a greu0161ka kod ovakvih stvari, nemojte mnogo da se premiu0161ljate zato u0161to mou017ee postati kasno, kontaktirajte neke od nau0161ih vidovnjaka i pronau0111ite pomou0107!

Oglasi

Izadji