LJUBAVNA MAGIJA POSTUPAK

Oblici Ljubavne Magije

Ljubavna magija – ta famozna fraza koju susrećemo možda i najčešće kada pričamo o magiji i njenim oblicima i dejstvima. Kada govorimo o ljubavnoj magiji, možemo je definisati na više načina zato što ona u nekim slučajevima podrazumeva i oblike magije koji se odnose na strasti, požudu, telesne i seksualne užitke.

Oblici ljubavne magije podrazumevaju i vezivanja, spajanja i rastavljanja. Dakle spektar ljubavne magije i njenih varijacija i oblika je veoma šarenolik. U svim kulturološkim varijantama praktikovanja magije, ljubavna je najzastupljenija i najrasprostranjeniha, ali ono što je povezano kod svih kultura jeste POSTUPAK.

Postupak kod ljubavne magije

Postupak u primeni ljubavne magije razlikuje se od kulture i podneblja vezanog za rituale koje se tu primenjuju i izvode. Postupak kod ljubavne magije i njenih rituala predstavlja interakciju sa određenim elementima ili smislene celine koje se upražnjavaju od strane magova, vračara i vidovnjaka kako bi se magija ostvarila.

Dakle postupak je proces u kom se između magijskog rituala i samog delovanja ljubavne magije, osoba psihološki i parapsihološki povezuje sa višim silama kroz upotrebu određenih magijskih rekvizita ili recitovanjem različitih tekstova i bajalica. Postupak je mnogo bitan psihološki faktor zato što čovek u postupku kod ljubavne magije ostvaruje vezu sa višim silama i energetskim kanalima koje potom artikuliše preko rekvizita ili bajalica u fizički svet kako bi se dejstvo ostvarilo i manifestovalo.

Dakle u psihološkom smislu, volja, ideja i emocija su najjači pokretači u postupku ljubavne magije i bez njih magija skoro da i nema poentu. Dakle mentalna usredsređenost na ostvarenje cilja vođena snažnim emocijama, kroz odgovarajuć postupak u sprovođenju rituala ljubavne magije može da doprinese tome da se on ostvari, ispuni i deluje.

Ritual ljubavne magije

Na prostom primeru postupak u ljubavnoj magiji bi se odnosilo na sledeće: primenjujući ritual ljubavne magije, na primer sa spaljivanjem papirića sa imenom iznad crvene sveće, i nakon sakupljanja pepela koji ostane, kada treba da završite ritual i dunete pepeo sa dlana žmureći u pravcu izlazećeg sunca kako bi magija delovala, bitan je upravo taj ključni deo gde Vi žmureći ostvarujete vizuelnu sliku kako ste zajedno sa tom osobom i kako želite da se namera ostvari sprovideći ovaj ritual obistimi, vizualizujući ovu sliku Vi sprovodite taj postupak kod ljubavne magije. Dakle konkretno u primeru kod ovog rituala, mentalnom i vizuelnom slikom utičete na to da se Vaša namera kroz postupak ljubavne magije ostvari.